(SOGEP) Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

 (SOGEP) Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan SOGEP – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır.

Programın Amacı

SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

Anadoludakiler Platformu hakkında detaylı bilgi için: https://anadoludakiler.org/

Programın Öncelik Alanları

Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Kâr amacı güden kuruluşlar sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50 olmalıdır.

SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda bulunan unsurların yer alması beklenmektedir:

1. Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2. Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

 

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi 

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması
 • 5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler
 • 6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

  Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 •  

  • Deneyim turizmi
  • Yaratıcı turizm
  • Yerel hikayeler
  • Hikayenin deneyimi
  • Yerel kültür deneyimleri
  • Yerel ürün, üretim atölyeleri
  • Uygun Başvuru Sahipleri

   Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir.

  • Kâr amacı güden kuruluşlar sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

    Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri

  • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
  • Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
  • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
  • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
  • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
  • Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
  • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
  • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.
  • Başvuru Süreci

   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen SOGEP – Anadoludakiler çağrı programına ilişkin İstanbul ili özelinde uygulanması planlanan projelerin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması ile bu dokümanların İstanbul Kalkınma Ajansı ile paylaşılması beklenmektedir.

  • Projeye ilişkin olarak bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 tarihinde saat 17.00’a kadar sosyal@istka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi beklenmektedir.

   Sorularınız için sosyal@istka.org.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

   Dokümanlar

   Projeye ilişkin dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

  • Bilgi Formu
  • Bütçe
  • İş Planı
  • Performans Göstergeleri
  • Bilgilendirme

   Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek olup ayrılan fon ile Bakanlık tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonrasında ülke genelindeki başarılı projeler finanse edilecektir.

  •  


Etiketler : Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

Kmk Bilişim
©2017 Sadi Toygar/Haber merkezi Tüm Hakları Saklıdır.
KMK Altyapısıyla oluşturulmuştur.